Komunikat Organizacyjny Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w szachach szybkich i klasycznych.

1.        Organizator: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego we współpracy z Mazowieckim Związkiem Szachowym.

2.        Honorowy patronat:

§        Marek Borowski - Senator RP

§        Polski Komitet Olimpijski

3.         Cel turnieju:

4.         Mecenasi i Sponsorzy:

5.         Partner Technologiczny: ATM SA

6.         Dyrektor Turnieju: Maria Macieja

7.         Sędziowanie:

8.         Termin i miejsce: Centrum Olimpijskie w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4

          22-24.02.2013r.

 

Szczegółowy harmonogram WOM:

9.       Warunki uczestnictwa

Lista osób zgłoszonych do zawodów publikowana będzie na bieżąco na portalu: www.poloniachess.pl

 

o        Dla osób zgłoszonych po terminie, ale nie później niż do 21 lutego br. do godz. 20:00 odpłatność za udział w WOM wynosi 50 PLN, płatne przelewem na konto organizatora (Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr        95 1240 2887 1111 0010 0485 3355). Do dnia 21.02.2013 do godz. 20:00 należy przesłać organizatorom skan dokonanego przelewu.

 

o        Osoby, które zgłosiły się do udziału w WOM, ale nie wzięły udziału w zawodach i w terminie do 21 lutego br. do godz. 20:00 nie powiadomiły o tym fakcie organizatora na adres: szachowapolonia@gmail.com ponoszą karę w wysokości 50 zł, którą należy wpłacić w terminie do dnia 1 marca 2013 roku na konto organizatora: Fundacja Szachowa im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa, bank: PEKAO S.A. XV O/Warszawa

nr        95 1240 2887 1111 0010 0485 3355). Nieuregulowanie ww. opłaty skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do imprez organizowanych przez Fundację w roku 2013.

 

10.      System rozgrywek:

Szachy klasyczne: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

Szachy szybkie: system szwajcarski, 7 rund, tempo gry: 15 minut na partię dla zawodnika. Uwaga! Liczba rund i system kojarzenia może zostać zmieniony w zależności od liczby zgłoszeń.

Uwaga!

W turnieju szachów klasycznych istnieje możliwość uzyskania kategorii szachowej V, IV, III i II.   OBOWIĄZUJE ZAPIS PARTII (zawodnik ma obowiązek posiadania długopisu).

11.  Przepisy gry: obowiązują opublikowane przepisy FIDE

12. Punktacja: O kolejności zajętych miejsc decyduje:

 

W przypadku systemu kołowego decydują kolejno:

13. Punktacja WOM

1. Zgodnie z wytycznymi Warszawsko - Mazowieckiej Federacji Sportu, Zarząd Mazowieckiego Związku Szachowego informuje, że punkty zdobyte w WOM zostaną zaliczone klubom jedynie wówczas, gdy zawodnicy będą posiadali licencje sportowe lub uzyskają je w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca br.

2. Dokumenty niezbędne do uzyskania licencji:

a) złożenie w Mazowieckim Związku Szachowym wniosku o przyznanie licencji na uprawianie dyscypliny SZACHY (wniosek można pobrać ze strony PZSzach: http://www.pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=110&id=20 );

b) 2 zdjęcia;

c) zaświadczenie od lekarza (rodzinnego lub pediatry lub medycyny sportowej), że nie ma przeciwwskazań do uprawiania szachów;

d) przy złożeniu dokumentów należy uiścić opłatę 30 zł na konto Mazowieckiego Związku Szachowego w PKO BP III Oddział w Warszawie nr 94 1020 1097 0000 7102 0086 5527 lub w siedzibie MZSzach

Uwaga! Podczas WOM będzie istniała możliwość złożenia dokumentów na wyrobienie licencji. W takim wypadku należy przynieść wypełniony wniosek, 2 zdjęcia, zaświadczenie od lekarza oraz 30 zł na opłatę.

 W turnieju będzie prowadzona punktacja zawodników i klubów. Regulamin punktacji zostanie przedstawiony w komunikacie organizacyjnym nr 2, gdyż obecnie jest na etapie konsultacji w Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy.

14.       Uwagi:
Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Sędziego Głównego turnieju. O wszelkich sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Dyrektor Turnieju lub Sędzia Główny.

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W REGULAMINIE.

Sędzia
/-/ Paweł Suwarski

Sędzia
/-/ Ryszard Królikowski

Dyrektor WOM
/-/ Maria Macieja